BIP

Organizacja Pożytku Publicznego
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej

 

Zarejestrowana 15.06.2004 r. przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr KRS 0000208974

 

1.Dane podmiotu

A) Kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego.

B) Siedziba:

Bojano, ul. Wawelska 1 A, kod poczt. 84-207 poczta Koleczkowo.

C) Ustanowienie parafii - dekret biskupa diecezjalnego o erygowaniu parafii Św. Jadwigi Królowej w Bojanie z dnia 23.05.1997 r.

D) organ sprawujący nadzór: biskup diecezjalny.

 

2. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

Organami Organizacji są:
•    Kierownik Organizacji.
•    Rada Organizacji.

Do kompetencji Kierownika Organizacji należy:
1. Uchwalanie zmian Statutu Organizacji.
2. Wytyczanie głównych kierunków działania Organizacji, ustalanie kierunkowych wytycznych dla Rady Organizacji co do sposobu pozyskiwania i rozdziału środków.
3. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Organizacji.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Organizacji.
5. Zatwierdzanie rocznych planów działania Organizacji.
6. Wypowiadanie się w innych sprawach Organizacji.

 

1. Rada Organizacji składa się z 3 członków i jest powoływana spośród członków Parafii lub spośród osób przez nich desygnowanych.
2. Członek Rady nie może być jednocześnie Kierownikiem Organizacji. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Rady Organizacji, a także z momentem upływu okresu trwania kadencji.
3. Kadencja Rady Organizacji trwa 3 lata.

1. Rada Organizacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Organizacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Organizacji nie ma prawa wydawania Kierownikowi Organizacji wiążących poleceń dotyczących funkcjonowania Organizacji.

Rada Organizacji wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
1. Rada Organizacji podejmuje decyzje z formie uchwał.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu roku.
3. Posiedzeniami Rady kieruje przewodniczący a pod jego nieobecność wiceprzewodniczący.
4. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Kierownik Organizacji a także inne osoby zaproszone przez Radę lub Kierownika Organizacji.

Członkowie Rady Organizacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

 

A) Zarząd - samodzielnie składa oświadczenia i reprezentuje parafię:

Piotr Maciołek, kierownik.

 

B) Organ nadzoru - rada:

Patrycja Majer, Jarosław Majer, Roman Naleziński.

 

3. Cel działania organizacji:

A) działalność duszpasterska.

B) Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego (według PKD)

Odpłatna działalność statutowa:

85, 32, D - Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania

80, 10, A - Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

92, 31, F - Działalność domów i ośrodków kultury

92, 62, Z - Pozostała działalność związana ze sportem

85, 31, A - Opieka całkowita dla dzieci i młodzieży

85, 31, B - Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem

88, 99, Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

85, 10, Z - wychowanie przedszkolne

Nieodpłatna działalność statutowa:

75, 12, Z - Kierowanie w zakresie działalności społecznej

91, 31, Z - Działalność organizacji religijnych

84, 12, Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochorną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

94, 91, Z - Działalność organnizacji religijnych

90, 04, Z - Działalność obiektów kulturalnych

93, 19, Z - Pozostała działalność związana ze sportem

87, 90, Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 

4. Definicja statutowa celów organizacji:

Celem Organizacji jest:
•    Pomoc ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa, zwłaszcza dzieciom.
•    Organizacja pomocy społecznej poprzez wsparcie materialne, rzeczowe lub pedagogiczne dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.
•    Świadczenie pomocy społecznej poprzez udzielanie wsparcia materialnego i rzeczowego.
•    Dobroczynne wsparcie psychologiczne oraz świadczenie pomocy osobom potrzebującym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
•    Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
•    Współpracę ze środowiskami, osobami kościelnymi, parafiami, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi, a także krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi pracującymi na rzecz osób wymagających opieki.
•    Inicjowanie i organizowanie imprez, wystaw, pokazów, itp., których celem będzie pozyskanie środków finansowych na rzecz Organizacji.
•    Przystępowanie do udziału w innych organizacjach, których zakres działania jest zgodny z celem Organizacji.
•    Podejmowanie innych działań zgodnych z celami Organizacji.

 

5. Majątek i dochody Organizacji.

1. Majątkiem Organizacji zarządza jej Kierownik.
2. Organizacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków organów Organizacji, jej pracowników oraz ich osób bliskich oraz nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
3. Przekazywanie lub wykorzystywanie majątku Organizacji na rzecz członków organów Organizacji lub pracowników oraz ich osób bliskich może nastąpić wyłącznie na takich samych zasadach, jak przekazywanie lub wykorzystywanie majątku Organizacji na rzecz osób trzecich.
Przez osoby bliskie należy rozumieć osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. Na majątek Organizacji składają się dochody uzyskane w toku działania Organizacji.
2. Dochodami Organizacji są w szczególności:
•    Dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy poczynione przez krajowe i zagraniczne podmioty.
•    Dochody pochodzące ze zbiórek i imprez publicznych.
•    Dochody z działalności gospodarczej, o której jest mowa w Dziale IV niniejszego Statutu.

Dochody Organizacji mogą być użyte tylko na funkcjonowanie Organizacji i realizowanie celów statutowych Organizacji.

Sprawozdania i zestawienia finansowe są regularnie publikowane na stronie http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/. Dostęp do nich możliwy jest po wpisaniu numeru KRS 0000208974

 

Parafia w ramach działalności Organizacji Pożytku Publicznego jest organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole im. Jana Pawła II w Bojanie.

 

Środki na wsparcie Organizacji Pozytku Publicznego, np. odliczenie 1% podatku

można wpłacać na konto

nr 60 8351 0003 0032 0632 2000 0010

Bank Rumia Spółdzielczy